Jan 14:23

Słowo pisane

Przedmowa

Ryszard Baxter żył w Anglii w 17-tym stuleciu, był pastorem w miasteczku Kidderminster i umarł roku 1691. Podczas życia jego wrzały w Anglii rozruchy religijne; król przychylał się do kościoła katolickiego, przeciw niemu stali tak zwani "Purytanie", czyli zwolennicy Pisma świętego, którzy w nauce i życiu codziennym ściśle się nauk Biblii trzymali. Do tych ostatnich należał Baxter i niemało w swoim życiu dla wiary wycierpiał.

Z licznych ksiąg religijnych, które napisał, znane są przede wszystkim dwie, a mianowicie: "O wiecznym odpocznieniu zbawionych" i "O nawróceniu duszy do Boga". Jedną i drugą opracował według angielskiego oryginału na język polski ks. Dr Jan Pindór, pastor w Cieszynie. Pierwsza wyszła drukiem roku 1892, lecz została zupełnie wyczerpaną. Gdy w roku bieżącym różne osoby zgłosiły się u ks. Dr Pindora, czyby też gdzie mogły nabyć Baxtera "O wiecznym odpocznieniu", postanowił tenże opracować niniejsze dzieło Baxtera i dać je do rąk ludzi religijnych.

Niech Arcypasterz kościoła swego, Pan nasz Jezus Chrystus, i tej skromnej pracy pobłogosławi, aby się stała narzędziem do odwrócenia wielu błądzących i przywrócenia serc ich do Pana.

W C i e s z y n i e , dnia 30. października 1911. Ks. Dr teol. Jan Pindór.